Skip to main content

פעילויות

תמיכה עצמאית במגוון תחומי השקעה

אירופה היא סוכנות ייעוץ השקעות מקצועית בעלת התמחות מיוחדת בתחומי הנדל"ן, אנרגיה, תשתיות והשקעות תעשייתיות במרכז, מזרח ודרום-מזרח אירופה.

ייעוץ

GalCap אירופה מייעצת לכל שלבי מחזור ההשקעה ובכלל זה:

  • פיתוח אסטרטגיות השקעה
  • תכנון ומחקר לבניית תיק השקעות אסטרטגי
  • ניתוח השקעות ואופטימיזציה של תיקי השקעות
  • יצירת תכניות עסקיות ומחקרי היתכנות
  • ניהול כולל של עסקאות
  • שינוי מבנה / מיצוב מחדש
  • ניהול מפנה
  • גיוס הון (הון בעלים פרטי והלוואות)

ניהול השקעות

אנו פועלים כסוכנות לניהול השקעות באמצעות ייפוי כוח מלקוחותינו. בשלב ראשון אנו בונים אסטרטגיית השקעות ומכינים את התשתית החוקית המתאימה, ולאחר מכן מאתרים השקעות מתאימות ורוכשים אותן. אנו מבצעים בדיקת נאותות, מנהלים משא ומתן עבור לקוחותינו, ומפקחים על מהלך ההשקעה כולו כדי להבטיח סגירה מוצלחת.

ניהול נכסי נדל"ן

כסוכנות ניהול נכסים מקצועית הדואגת לתזרים המזומנים, אנו מנהלים באופן מלא או חלקי את נכסי הנדל"ן של לקוחותינו.

במסגרת זו אנו מיישמים מודלים של השכרה כדי לצמצם את היקף השטחים הפנויים בנכסים, מנהלים משא ומתן על תנאי השכרה וחידוש השכירות ובנוסף נוקטים אמצעים מתאימים כדי להגדיל את הפירעון הנותר. הנדסה פיננסית וניהול תזרים מזומנים שוטף הם אלמנטים בסיסיים בתהליך זה. אנו מפעילים אמצעי בקרה על שינויים מבניים, התאמות, שיפוצים והשבחת מבנים, ועל כל התחומים בהם פיקוח מקיף על נותני שירות חשוב לא פחות מדיווח שקוף למשקיע. אנו מטפלים באופן מקצועי בהשקעה ומעלים את ערך הנכסים לאורך כל תקופת ההחזקה, ובהתאם לרצון המשקיע, מוכרים אותם בזמן המתאים ובתנאים הטובים ביותר.