Skip to main content

חותם

חברה:

Galleon Capital Management GmbH

Tuchlauben 14/9

1010 Vienna

Austria

טל: +43 1 533 55 33 10

פקס: +43 1 533 55 33 99

דוא"ל: office@galcap-europe.com

בית המשפט המסחרי של וינה

מספר ברשם החברות : 444103 v

מספר זיהוי מס: ATU70147405

מנכ"לים:

ד"ר מנפרד וילטשניג

מרקו קולה

פול ו. הלאם

אתר:

rematic media GmbH

צלם:

גרהארד ווסרבאואר

גילוי נאות בהתאם לסעיף 25 לחוק התקשורת האוסטרי:

אתר אינטרנט זה הוא רכושה של חברת הייעוץ Galleon ניהול הון בע"מ. האתר מיועד לספק מידע על פעילותה העסקית של חברת Galleon לניהול הון בע"מ. תוכן האתר מיועד לשימוש אישי בלבד ואין להעתיק או להפיץ אותו למטרות שאינן אישיות. אין להפיץ או לפרסם תמונות או דימויים מתוכן האתר למטרות מסחריות או אחרות מבלי לקבל מראש ובכתב את הסכמתו של בעל הזכויות. האתר והחלקים המרכיבים אותו נבנו בתשומת לב ותחת ביקורת קפדנית ביותר. בעלי האתר לא נושאים באחריות לקישורים לאתרים אחרים, למידת הדיוק או האקטואליות של המידע, או לאובדן של מידע ונזקים אחרים שעלולים להיגרם במהלך צפייה במידע או הורדת מידע הכלול באתר זה.

Google Analytics:

אתר זה משתמש ב-Google Analytics , שירות ניתוח אינטרנט המסופק על ידי Google Inc. ("Google"). Google Analytics משתמש בקובצי cookie, שהם למעשה קובצי טקסט הנשמרים במחשב שלך כדי לסייע לנתח כיצד משתמשים גולשים באתר. המידע שנוצר על ידי העוגייה בעת שימוש באתר (כולל כתובת ה-IP שלך) מועבר ומאוחסן על ידי Google לשרתים בארצות הברית. Google תשתמש במידע זה לצורך הערכת השימוש שלך באתר, איסוף דיווחים על פעילות אתר האינטרנט עבור מפעילי אתרים, ומתן שירותים אחרים הנוגעים לפעילות באתר ושימוש באינטרנט. Google עשויה גם להעביר מידע זה לצדדים שלישיים כנדרש על פי דין, או כאשר צדדים שלישיים מעבדים את המידע בשמה של .Google Google לא תשייך את כתובת ה-IP שלך לכל הנתונים האחרים שנאספו על ידה/ אתה רשאי לסרב לשימוש בעוגיות על ידי בחירת ההגדרות המתאימות בדפדפן שלך, אך שים לב שאם תעשה זאת, לא תהיה מסוגל להשתמש בפונקציונליות המלאה של אתר זה. כאשר אתה משתמש באתר זה אתה מסכים ש-Google תעבד מידע הקשור אליך באופן המתואר לעיל ולמטרות המתוארות. כאשר אתה משתמש באתר אתה מאשר שמפעילי אתר זה, סוכניהם השלוחים, נציגיהם, חברות הקשורות אליהם, מנהלי החברות, הצוות הניהולי, העובדים ובעלי המניות אינם נושאים באחריות לפעולות של השגת המידע, העברה, עיבוד וניתוח של הנתונים שהוזכרו לעיל ולא ניתן לבוא לבני אדם או ישויות משפטיות אלו  בתביעות נזיקין מכל סיבה שהיא.