Skip to main content

ברוכים הבאים

חברת Galleon לניהול הון בע"מ (GalCap אירופה) פועלת כסוכנות לניהול השקעות וייעוץ בינלאומי לכל שלבי מחזור ההשקעה בנדל"ן

אנו מתמחים במכירת נכסים וביסוס רווחית מתמשכת עבור לקוחותינו. אנו מציעים למשקיעים פתרונות מותאמים אישית וייעוץ מקצועי להשגת יעדי ההשקעה שלהם.

GalCap אירופה רואה את עצמה כשותפה לטווח ארוך, חפה מאינטרסים של צדדים שלישיים. המחויבות הבלעדית שלה היא להצלחת לקוחותיה.